Terapi

Att gå i individuell terapi eller parterapi

Det finns många anledningar till att gå i terapi. Du kan gå i terapi för att du vill må bättre, lära känna och utveckla dig själv eller för att du vill förändra din livssituation eller något hos dig själv eller i dina relationer. När du går i terapi sätts mål och syfte upp utifrån hur din livssituation och dina/era behov ser ut.  

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en strukturerad och tidsbegränsad terapiform. Behandlingarna bygger på ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient. KBT har starkt forskningsstöd som en effektiv behandlingsmetod för en mängd problemområden bland annat ångest, oro och depression. KBT syftar till att förändra beteenden, är fokuserad på hur situationen ser ut här och nu och har ofta en relativt kort behandlingstid.

Compassionfokuserad terapi (CFT) Fokus är på självmedkänsla och att lära sig öka trygghet och lugn. I CFT arbetar man med tankar, känslor, beteenden, visualiseringstekniker och kroppen för att aktivera hjärnans trygghetssystem.  Ett viktigt moment i terapin är att träna bland annat på att få ett varmare och vänligare förhållningssätt till sig själv och andra.
CFT passar egentligen alla människor eftersom vi alla mår bra av att träna hjärnan i välmående. Men metoden kan vara extra hjälpsam om du upplever mycket  oro, ångest, är kritisk mot dig själv eller andra. CFT passar även om du har svårt att reglera dina känslor, upplever relationsproblem, har höga prestationskrav eller har svårt att känna dig nöjd med dig själv.

Acceptance and commitment therapy (ACT) är en beteendeterapeutisk modell som syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Målet är inte bara minskning av problem utan att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv.
Inom ACT arbetar vi utifrån grundantagandet att vi människor inte bara undviker sådant som faktiskt är obehagligt eller farligt utan att vi även undviker tankar, känslor och minnen som är associerade med det  obehagliga eller farliga. Det kallar vi ”upplevelsebaserat undvikande” och det har visat sig vara en starkt bidragande orsak till nedstämdhet, ångest, smärta, depression osv.
Inom ACT arbetar vi med acceptans och mindfulness  för att inte behöva reagera impulsivt på det vi tänker och känner utan att vi istället kan agera utifrån vad situationen kräver, vad som är bra för oss. Det kan vara lätt att fastna i grubbleri, känslor och upplevelser.

”Att välja att se, ha och stå ut med både den inre och den yttre verkligheten utan att fly, undvika, förvränga eller döma den och att handla utifrån denna verklighet effektivt och i riktning mot sina värderingar och mål.”  (Definition av Anna Kåver, leg psykolog, leg psykoterapeut: taget ur boken ”Att leva ett liv, inte vinna ett krig”)

Integrative Behavioural Couple Therapy  (IBCT) är en behandlingsform som vilar på en vetenskaplig grund och är en kombination av kognitiv beteendeterapi och  acceptansarbete där en grundläggande tanke är att just acceptans (eller villighet) är en förutsättning för hållbar förändring. Tillsammans med terapeuten kartläggs hur relationsproblemen uppstår och hålls vid liv och genom det får paret perspektiv på konflikten. I IBCT utgår man från att alla par förr eller senare kommer att stöta på problem och tycka olika och vara oense. Det är dock inte detta som skapar lidande i relationen utan lidandet orsakas av hur paret hanterar det problem som uppstår. För att bryta ständigt återkommande konflikter inom relationen arbetar man i IBCT med att finna konstruktiva beteenden som provas, tränas in och utvärderas.

IBCT är en behandlingsform som passar för de flesta par, oavsett samlevnadsform eller sexuell läggning.

 

 

 

 

 

 


 

Click for jackpot